Makelaar Almere

De eerste woningen in Almere werden ruim 40 jaar geleden opgeleverd. Daarmee is Almere de jongste stad van Nederland en ook in de bevolkingssamenstelling is dat terug te zien. Het aandeel ouderen is bijna nergens zo laag als in Almere. Nieuwe aanwas zorgt er verder voor dat de stad jong blijft. Almere is aantrekkelijk voor gezinnen en bijna een op de vijf inwoners is jonger dan 15 jaar. Tegelijkertijd heeft Almere net als alle andere gemeenten te maken met vergrijzing. Toch blijft ook op langere termijn het aandeel ouderen nog een stuk onder het landelijk gemiddelde.

Groeiende stad Almere is met ruim 200.000 inwoners qua inwonertal de achtste stad van Nederland. De afgelopen decennia is de stad stevig gegroeid. Woonden in 1985 nog zo'n 40.000 mensen in Almere, in 1995 was het inwonertal al gegroeid tot ruim 100.000 en in 2005 tot ruim 175.000. Almere heeft een belangrijke rol in het opvangen van de groei van de bevolking in de Noordvleugel van de Randstad. Met het Rijk zijn afspraken gemaakt dat Almere kan doorgroeien tot een stad van 350.000 inwoners.

Diverse stad Almere is een stad met een diverse bevolking. Een groot deel van de bewoners is niet in Almere geboren. Iets wat niet verwonderlijk is als je kijkt naar haar korte bestaansgeschiedenis. Veel mensen komen uit de regio Amsterdam. Almere herbergt momenteel zo'n 160 verschillende nationaliteiten. Alleen Den Haag, Amsterdam en Rotterdam hebben een hoger aandeel mensen met buitenlandse afkomst dan Almere.

Stad van pioniers en doeners De eerste bewoners van Almere waren echte pioniers. Ook in de nieuwe wijken die sindsdien gebouwd zijn, zijn de eerste bewoners telkens degenen die – vaak nog in afwachting van buurtvoorzieningen – bouwen aan een lokale gemeenschap en de weg banen voor de volgende bewoners. Dit pionieren is iets wat in het DNA van Almere is gaan zitten. De stad kent een geschiedenis van bouwexperimenten, innovatieve architectuur en is de bakermat van het op grote schaal ruimte geven aan zelfbouw. Het tekent de stad en kleurt de bevolking.

Middenklasse stad Almere is een middenklasse stad. Het aandeel huishoudens met een middeninkomen is wat hoger dan gemiddeld in Nederland en het aandeel lage en hoge inkomens allebei wat lager. Ook qua opleidingsniveau is in Almere het aandeel middelbaar opgeleiden hoger dan landelijk. De verdeling is hier wel iets anders dan bij het inkomen. Het aandeel laagopgeleiden is namelijk ook hoger dan gemiddeld en het aandeel hoogopgeleiden is lager dan landelijk en voor een grote stad is dat opvallend. De meeste grote steden hebben juist een groot aandeel hoogopgeleiden.

Groenblauwe stad Almere heeft een kenmerkende stedenbouwkundige structuur met haar meerkernige opbouw. Elk stadsdeel heeft een eigen centrum en staat redelijk op zichzelf. Verkeersstromen zijn gescheiden en in en tussen de stadsdelen is een hoofdrol weggelegd voor groen en water. Met ontwikkelingen als Tussen de Vaarten vervaagt de meerkernige opzet wel iets. De spil van de stad wordt gevormd door het Stadscentrum en het Weerwater, waarbij het centrum de belangrijkste stedelijke voorzieningen huisvest. Het karakter van groenblauwe stad zal met de Floriade 2022 een nieuwe impuls krijgen. Ook voegt de ontwikkeling van Almere Duin een bijzonder landschap toe aan het bestaande palet aan woonmilieus.

Diversiteit aan buurten De huidige vijf stadsdelen hebben elk hun eigen sfeer en identiteit. Het groene Almere Buiten, het gastvrije Almere Haven, de landelijke omgeving van Almere Hout, het modern stedelijke en aan het strand grenzende Almere Poort en het centraal gelegen Almere Stad. De stadsdelen van Almere zijn opgebouwd uit een veelheid van buurten. Sommige buurten zijn nog volop in ontwikkeling, andere buurten dateren uit de beginjaren van Almere. Bovendien vormden diverse wijken het podium van experimenten op het gebied van stedenbouw en architectuur. Naast de karakteristieken van elk stadsdeel bepaalt dit ook het karakter van elke wijk.

Heeft u nog vragen we nemen graag contact op!

Laat ons u bellen!